Jazz

De tijd lijkt onwrikbaar.
Seconden tikken door,
ook al sterft de laatste
dodo en weet niemand
meer hoe zijn keutel ruikt,
door tikken seconden.
Houd ze in je handen                         
zoals je langharige cavia’s.
Plots zijn ze verdwenen in
het grote zwarte gat,
waar ook scharen liggen
en fietspompen en je
middelbareschool vriendje
dat sjekkies rollen kon
op de snelweg, achter het stuur.

Een jazzmuzikant voedt zijn inwendige metronoom
met deze seconden.
Vertraagt ze. Versnelt ze.

Hij zit als een vraagteken achter zijn instrument,
hoort de golven van de boventonen,
likt frictie en verlichting in de lijnen.
Het trilt als een woord, of een gevoel.

Iedere noot heeft hij van God gekregen
en als hij speelt geeft hij die stuk voor stuk weer terug.
Het is een spel tussen mens en de Almachtige.
Wie het speelt heeft niets te zeggen.

Het is als leven
tussen de haren van een jonge geit.
Jonge geit ruikt niet naar geit,
niet naar mest of naar stro.
Ze ruikt naar vrijheid, warm en diep.

De fiscus zegt: U valt onder de artiestenregeling. Uw muziek
is een product. U hebt winst uit onderneming, en anders
betaalt u loonbelasting. U telt 6 % btw op een optreden en
19 % op uw cd’s. Hoeveel uur per week besteedt u aan uw werk?

Hij schudt de seconden uit de metronoom,
begint te tellen, maar raakt al snel
verstopt, verveelt,
gooit de blauwe enveloppen weg
en speelt!
heel de nacht.
Krijgt twintig euro,
komt daarvan net
de parkeergarage uit.

De wereld van de muzikant is woest
en onbegrijpelijk.
Niet iedereen kan blijven.

Ze wordt wakker, het bed is koud.
De voordeur is niet goed dichtgetrokken.
Geen ademhaling vanwege de stilte.
En ze loopt uit, terwijl ze daar luistert,
ik vraag me af waarheen ze verdwijnt
als ze daar luistert.
Hij denkt niet aan haar als hij speelt.
Zij past niet tussen zijn vingers
en de snaren.

Ze valt luisterend in slaap, hoort iedere auto.
Ziet hem alleen maar weggaan in haar dromen.
Wat nu, als ze een nachtmerrie krijgt?
en gillend wegholt op blote voeten?
Wordt ze wakker in een tuin vol wind,
niemand die haar terugroept.

De deur gaat open,
hij trekt zijn schoenen los.
Muziekpapier
in stapels, ineens, overal.
Hij praat duits
tegen de telefoon.
Ze kan zien, dat ze hem bevalt,
en een kus dan, ze schrikt ervan,
hij tilt haar op,
intens is hij bij haar.

Maar als ze wakker wordt, is het bed weer koud.
Hij had toch gepland
vandaag te blijven.
En ze loopt uit, terwijl ze daar luistert,
ik weet niet waarheen ze verdwijnt
terwijl ze daar luistert.

Hij zit als een vraagteken achter zijn instrument.
Wie kan het allemaal loslaten,
wie kan wonen in muziek,
in wat God geeft, en wat God neemt.
Wie hoort de golven van de boventonen?
De tijd is er opgelost
er is geen ouder en geen later.

geen keuzes

Het ruikt naar jonge geiten.

En als het stil wordt
verdwijnt het allemaal
met de rokerige lucht
in de airconditioning.


terug

Jazz

Die Zeit scheint unbeugsam zu sein.
Sekunden ticken weiter,
auch wenn der letzte
Dodo stirbt und niemand
mehr weiß, wie sein Auswurf riecht.
Weiter ticken die Sekunden.
Halte sie in deinen Händen
wie dein langhaariges Meerschweinchen.
Plötzlich sind sie in dem
großen schwarzen Loch verschwunden,
wo auch Scheren liegen
und Fahrradpumpen und dein
Freund aus der weiterführenden Schule,
der Zigaretten drehen konnte
auf der Autobahn, hinter dem Steuer.

Ein Jazzmusiker füttert sein inneres Metronom
mit diesen Sekunden.
Verlangsamt sie. Beschleunigt sie.

Er sitzt wie ein Fragezeichen hinter seinem Instrument,
hört die Wellen der Obertöne,
leckt Bruchstückhaftes und Befreiung in die Linien.
Es zittert wie ein Wort oder ein Gefühl.
Jede Note hat er von Gott bekommen
Und wenn er spielt gibt er sie Stück für Stück wieder zurück.
Es ist ein Spiel zwischen dem Menschen und dem Allmächtigen.
Wer es spielt hat nichts zu sagen.

Es ist wie Leben
zwischen den Haaren einer jungen Ziege.
Junge Ziege riecht nicht nach Ziege,
nicht nach Mist oder nach Stroh.
Sie riecht nach Freiheit, warm und tief.

Der Fiskus sagt: Sie fallen unter die Künstlerregelung. Ihre Musik
ist ein Produkt. Sie ziehen Gewinn aus Ihrem Unternehmen, und
andernfalls müssen Sie Lohnsteuer bezahlen. Sie rechnen 6%
Mehrwertsteuer auf einen Auftritt und 19% auf Ihre CD`s. Wie
viele Stunden pro Woche sind Sie mit Ihrer Arbeit beschäftigt?

Er schüttelt die Sekunden aus dem Metronom,
beginnt zu zählen, ist aber schnell
blockiert, gelangweilt,
wirft die blauen Umschläge fort
und spielt!
Die ganze Nacht.
Bekommt zwanzig Euro,
kommt damit gerade
aus dem Parkhaus heraus.
Die Welt des Musikers ist wüst
und unverständlich.
Nicht jeder kann bleiben.

Sie wird wach, das Bett ist kalt.
Die Vordertür ist nicht gut zugezogen.
Kein Atemholen wegen der Stille.
Und sie läuft hinaus, während sie dort lauscht,
ich frage mich, wohin sie verschwindet
während sie dort lauscht.
Er denkt nicht an sie , wenn er spielt,
sie passt nicht zwischen seine Finger
und die Saiten.

Lauschend fällt sie in den Schlaf, hört jedes Auto.
Sieht ihn in ihren Träumen nur weggehen.
Was, wenn sie einen Alptraum bekommt?
Und schreiend auf bloßen Füßen wegrennt?
Wird wach in einem Garten voll Wind,
niemand, der sie zurückruft.

Die Tür öffnet sich,
er zieht seine Schuhe auf.
Notenblätter
in Stapeln, plötzlich, überall.
Er spricht englisch
ins Telefon.
Sie kann sehen, dass sie ihm gefällt,
und dann ein Kuss, sie erschrickt darüber,
er hebt sie hoch,
er ist ganz bei ihr.

Aber als sie wach wird, ist das Bett wieder kalt.
er hatte doch geplant
heute zu bleiben.

Und sie läuft hinaus, während sie dort lauscht,
ich weiß nicht wohin sie verschwindet
während sie dort lauscht.

Er sitzt wie ein Fragezeichen hinter seinem Instrument.
Wer kann das alles loslassen,
wer kann wohnen in Musik,
in dem, was Gott gibt, und was Gott nimmt.
Wer hört die Wellen der Obertöne?
Die Zeit ist aufgelöst
Es gibt kein Älter und kein Später.

Keine Wahl

Es riecht nach jungen Ziegen.

Und wenn es still wird
verschwindet alles
mit der rauchigen Luft
in der airconditioning.

Vertaling: Annette Siepermann